image_print

Gebruikersovereenkomst 14-02-2020

Deze Gebruikersovereenkomst beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van de Applicaties van Officelynq: Officelynq App, Officelynq Managementportaal, Officelynq website en Officelynq Manager App. Neem voor vragen contact op met support@officelynq.com.

1. Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op de Applicaties van Officelynq;
2. Definities staan ​​in het Privacybeleid;
3. Door de Toepassingen te gebruiken (waaronder het downloaden en installeren ervan), aanvaardt u deze overeenkomst als Gebruiker van de Applicaties;
4. Wanneer de Applicaties gebruik maken van diensten van derden, zijn hun algemene voorwaarden en privacy- en cookiebeleid ook van toepassing; Officelynq is hier niet verantwoordelijk voor. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en die van een derde prevaleert deze overeenkomst;
5. Officelynq kan deze overeenkomst en het Privacybeleid op elk moment aanpassen door gebruikers hiervan op onze website op de hoogte te stellen (zie ook punt 2). Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging bovenaan. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het Privacybeleid of deze Gebruikersovereenkomst, moet de Gebruiker stoppen met het gebruik van de Applicaties en kan hij de Data Verantwoordelijke verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende Privacybeleid van toepassing op alle Persoonlijke Gegevens die de Gegevensbeheerder heeft over Gebruikers;
6. Gebruiker mag de Applicaties niet beschikbaar stellen aan andere partijen, verkopen, verhuren, decompileren, reverse-engineeren of wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Officelynq; Gebruiker mag ook technische maatregelen ter bescherming van de Applicaties niet weglaten of verwijderen;
7. Officelynq heeft altijd het recht om de Applicaties te wijzigen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik of de toegang van de Gebruiker tot de Applicaties geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te beëindigen of te beperken;
8. Gebruik van de Applicaties is voor eigen risico van de Gebruiker;
9. Om gebruik te kunnen maken van de Applicaties, dient de Gebruiker zorg te dragen voor de benodigde apparatuur, systeemsoftware en (internet) verbinding;
10. Gebruiker zal bij het gebruik van de Applicaties altijd rekening houden met de goede naam en reputatie van Officelynq en op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten en / of reputatie van Officelynq;
11. De Applicaties worden met de grootste zorg samengesteld. Officelynq kan echter niet garanderen dat de Applicaties altijd beschikbaar zijn zonder onderbreking, fouten of defecten. Officelynq behoudt zich het recht voor om de Applicaties (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te beëindigen zonder dat de Gebruiker er rechten aan ontleent.
12. Beschrijvingen en beelden van sommige van de locaties die zijn opgenomen in de Applicaties en items die moeten worden gereserveerd, zijn afkomstig van openbare bronnen. Hoewel de inhoud van de Applicaties met de grootste zorg is samengesteld en Officelynq ernaar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, garandeert Officelynq niet expliciet of impliciet dat de informatie in de Applicaties actueel, nauwkeurig en volledig is. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat toegang tot en gebruik van de Applicaties, in het algemeen het gebruik van de informatie die wordt verstrekt in de Applicaties, uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is.
13. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via de Applicaties en bevestigen dat zij de toestemming van derden hebben om de Gegevens aan Officelynq te verstrekken.

14. Gebruikers van Officelynq App aanvaarden dat via het apparaat waarop deze is geïnstalleerd, Officelynq SMART-sensoren een firmware update kunnen krijgen. Dit maximaal een beperkt aantal malen per dag per apparaat.
15. Officelynq is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van de Applicaties;
16. Gebruiker vrijwaart Officelynq voor alle mogelijke claims van derden vanwege het gebruik van de Applicaties. De Gebruiker zal Officelynq alle schade en kosten (inclusief maar niet beperkt tot (extra) gerechtskosten) vergoeden, die Officelynq heeft gemaakt vanwege dergelijke claims.
17. Gebruiker kan het gebruik van de Applicaties op elk moment beëindigen door de Applicaties van het apparaat van zijn / haar te verwijderen of te de-installeren;
18. Persoonlijke gegevens worden gebruikt zoals beschreven in ons Privacybeleid. Door de Applicaties te gebruiken, stemt de Gebruiker in met het Privacybeleid;
19. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing;
20. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechtbank.